WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE

Misja Wydziału:

    Wydział Teologii powstał wraz z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 1 września 1999 r. (Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 lipca 1999 r. - Dz. U. nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej 15 sierpnia 1999 r. erygowała Wydział Teologii na powstającym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

    Wydział Teologii jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje podstawowe cele i wartości zawarte w misji całego Uniwersytetu.

 • Misją:

      Jest: ,,wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej’’.
Misja strategii rozwoju Wydziału na lata 2021-2024 jest kontynuacją misji zawartej w Programie Rozwoju Wydziału Teologii UWM w Olsztynie z lat 2014-2020 (Uchwała Nr 140 Rady Wydziału Teologii UWM w Olsztynie z dn. 7 listopada 2013 r.).

 • Wizja:

Wydział stawia sobie za cel rozwijanie i pełne wykorzystanie posiadanego potencjału. Chce to uczynić poprzez realizację niniejszego programu rozwoju. To z kolei powinno sprawić, że Wydział będzie znaczącym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym w strukturach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w Polsce. Koncepcja kształcenia jest również spójna z misją i strategią rozwoju Wydziału Teologii.

 • Cele strategiczne:

 1. Doskonalenie dotychczasowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzanie oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb środowiska zewnętrznego.
 2. Rozwijanie dotychczasowych i podejmowanie nowych kierunków badań istotnych dla społeczeństwa i gospodarki kraju oraz regionu Warmii i Mazur.
 3. Utrzymanie wysokiej pozycji Wydziału w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
 4. Internacjonalizacja Wydziału w obszarze kształcenia i badań naukowych.
 5. Udoskonalenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi.6. Rozwój i racjonalne wykorzystanie bazy badawczo-dydaktycznej.

Rekrutacja - wymagania:


 • Zapraszamy na stronę:
https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-dodatkowa#axzz8BDYkktK1

     Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej:

 • Filozofia
 • Geografia
 • Historia
 • Język łaciński i kultura antyczna
 • Język polski
 • Język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata)
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie

      Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości:

 • Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński
 • Geografia lub matematyka
 • Język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata)

Władze Wydziału:

Dziekan:
ks. dr hab. 
Marek Żmudziński
prof. UWM
Przewodniczący 
Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne:
ks. dr hab. 
Karol Jasiński
prof. UWM
Prodziekan 
ds. kształcenia i studentów:
ks. dr Zdzisław Kieliszek

Rektor UWM:

Adres:

WYDZIAŁ TEOLOGII
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego

ul. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn

Sekretariat:
tel. 89 523 91 20