Formacja Duchowa

     Formacja duchowa realizowana w „Hosianum” jest sercem wychowania seminaryjnego, które przygotowuje alumnów do kapłaństwa służebnego w Kościele Archidiecezji Warmińskiej. Jednocześnie stanowi kontynuację duchowości chrześcijańskiej, którą klerycy przeżywali w swoich rodzinach, parafiach i szkołach.

    Drogą do zjednoczenia z Bogiem jest poszukiwanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa, Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i Oblubieńca Kościoła, którego ziemskie życie naznaczone było duchem miłości, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Duchowa więź ze Zbawicielem, która realizuje się najgłębiej na gruncie życia sakramentalnego dzięki działaniu Ducha Świętego, umożliwia alumnom odkrywanie chrześcijańskiej tożsamości i godności oraz pozwala zrozumieć sens i wartość powołania kapłańskiego we współczesnym świecie.

      Formacja duchowa jest fundamentem misji duszpasterskiej, do której przygotowują się alumni „Hosianum”. Jako kapłani, uczestnicząc w zbawczej misji Jezusa Chrystusa-Dobrego Pasterza, będą mieć także udział w Jego miłości do człowieka i ludzkości. Tylko wtedy będą ją autentycznie przeżywać i objawiać, jeżeli ich serca będą doświadczały miłości do Chrystusa, który ich powołał.

/ks. Tadeusz Marcinkowski, Hosianum Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie, AFW „Mazury” 2005, s. 52-53/

Duchowość eucharystyczna:

    Duszą formacji duchowej, która ożywia duchowość alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, jest życie sakramentalne, koncentrujące się wokół Sakramentów Eucharystii oraz Pokuty i Pojednania.

    Świątynia seminaryjna jest szkołą duchowości eucharystycznej, formującej przyszłych kapłanów, którzy uczestnicząc we Mszy Świętej w sposób pełny, świadomy i czynny coraz głębiej wnikają w tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa. Codzienna celebracja Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, wprowadza alumnów w tajemnicę sakramentalnego zjednoczenia z Mistrzem, Zbawicielem i Panem, uzdolnia na podobieństwo Jego zbawczej ofiary do coraz radykalniejszego ofiarowania życia Bogu i człowiekowi w duchu nieustannego dziękczynienia i uwielbienia. Doświadczenie obecności zmartwychwstałego Pana i Jego przemieniającej, uzdrawiającej i uświęcającej łaski, która wypływa z Eucharystii, ma bardzo głęboki wpływ na osobiste życie powołanych do kapłaństwa i na duchową atmosferę w naszym Seminarium. Eucharystia, będąc najważniejszym wydarzeniem seminaryjnego dnia, a Ciało i Krew Chrystusa najistotniejszym pokarmem seminarzystów, zwiastuje im eschatologiczną ucztę mesjańską wszystkich zbawionych, a także codzienność kapłańską, do której się przygotowują.

    Od kilku lat, codziennie wieczorem, alumni „Hosianum” uczestniczą w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest jedną z form kultu eucharystycznego w Kościele. Adoracja eucharystyczna, będąc kontynuacją sprawowania Najświętszej Ofiary, staje się dla wspólnoty seminaryjnej niewyczerpanym źródłem łask i z czasem doświadczenia pokoju, miłości, mocy i świętości Chrystusa. Drogą do eucharystycznego zjednoczenia z Chrystusem jest Sakrament Pokuty i Pojednania. Seminaryjne konfesjonały, „świadkowie” stwarzającej miłości Boga, są szkołą Jego miłosierdzia, czułości i mocy. Alumni żyją w społeczeństwie, które zatraca poczucie Boga i grzechu oraz neguje sens i wartości Spowiedzi świętej, wezwani są do tego, by być świadkami miłosiernej miłości Boga. W czasie formacji duchowej, realizowanej w Seminarium, doświadczają osobiście jego penitenci łaski przebaczenia, pojednania i uzdrowienia, a w życiu kapłańskim doświadczając jej będą również wtedy, kiedy będą jej szafarzami. Ufne, pokorne i całkowite powierzenie się Chrystusowi w Sakramencie Przebaczenia, przeżywane w naszym Seminarium systematycznie, co dwa tygodnie, także podczas rekolekcji i comiesięcznych dni skupienia, jest warunkiem doświadczenia zbawiennej łaski i zwiastunem głębokiego przeżywania tajemnicy tego sakramentu w kapłaństwie.

Duchowość biblijna:

    Formacja duchowa w „Hosianum” naznaczona jest również duchowością biblijną, dzięki której pobożność seminarzystów zachowuje swoją autentyczność i radykalizm. Słowo Boże głoszone w Kościele, będąc narzędziem ewangelizacji i działania Chrystusa w sercach wierzących i niewierzących, tych, którzy nie znają Ewangelii, albo ją odrzucili, jest jednocześnie źródłem duchowych inspiracji powołanych do kapłaństwa.

     Codzienne słuchanie Słowa Bożego za pośrednictwem medytacji biblijnych odwołujących do tradycji różnych szkół duchowości katolickiej, lektury Pisma Świętego, kazań i homilii głoszonych przez wychowawców seminaryjnych i diakonów, wykładów uniwersyteckich jest jedną z form ewangelizacji wspólnoty seminaryjnej. Alumni poddając się działaniu Słowa Bożego mogą rozpoznać w swoim życiu obecność Boga i nawiązać z Nim modlitewny dialog, w głębszej, duchowej perspektywie oceniając całokształt życia, relacji międzyludzkich, faktów i egzystencjalnych wyzwań. W świetle mądrości i prawdy Słowa Bożego Duch Święty pomaga seminarzystom odkryć sens, wartość, tajemnicę i łaskę powołania kapłańskiego, jednocześnie na tle historii zbawienia odsłania tajemnicę Boga i człowieka. Głównym zadaniem duszpasterskim przyszłych kapłanów będzie prorocka służba Słowu Bożemu.

Duchowość maryjna:

     Formacja duchowa alumnów Warmińskiego Seminarium Duchownego koncentrując się na Osobie, nauczaniu i misji Jezusa Chrystusa, poświęca szczególne miejsce Jego Matce Najświętszej Maryi Pannie.

     Seminarzyści w duchowej jedności z Kościołem powszechnym, oddają cześć Niepokalanej ze względu na jej Boże Macierzyństwo. Kontemplują Maryję jako obraz doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, inspirują się jej ewangelicznym życiem, pełnym wiary, nadziei i miłości. Matka Pana jest dla nich doskonałym wzorem radykalnej realizacji osobistego powołania i bezwzględnego posłuszeństwa Bożemu wezwaniu. W kontekście powołania do miłości pasterskiej przeżywanej w celibacie Niepokalana jest dla alumna „Hosianum” wzorem doskonałej czystości. Duchowość maryjna przeżywana we wspólnocie przenika seminaryjne życie i kształtuje dojrzałość chrześcijańską powołanych do kapłaństwa. Codziennie poranna i południowa modlitwa Anioł Pański, rozważając tajemnicę Wcielenia Jezusa Chrystusa, modlitwa różańcowa, kontemplująca tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne z życia Chrystusa i Jego Matki, wieczorny Apel Jasnogórski, będący duchową pielgrzymką alumnów do Czarnej Madonny, w każdą sobotę Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, celebracja nabożeństw majowych i październikowych, ukazują pobożność maryjną alumnów „Hosianum” i ich osobistą przyjaźń z Matką Zbawiciela.

      W czasie letnich wakacji seminarzyści uczestniczą w pieszych pielgrzymkach do maryjnych sanktuariów Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Wilnie i Jasnogórskiej Pani w Częstochowie. Zgodnie z tradycją naszego seminarium na zakończenie rekolekcji rozpoczynających nowy rok akademicki alumni pielgrzymują do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie, gdzie w 1877 roku miały miejsce objawienia Matki Bożej.
Każdego roku gietrzwałdzka świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w której czczony jest od XVI wieku „Obraz Maryi z Dzieciątkiem”, jest świadkiem modlitwy alumnów Warmińskiego Seminarium Duchownego, którzy odprawiając rekolekcje przygotowują się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. W jednym z objawień w Gietrzwałdzie, 1 stycznia 1877 roku Maryja za pośrednictwem wizjonerek, Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej, sługi Bożej, której proces beatyfikacyjny rozpoczął się 2 lutego 2005 roku, prosiła duchowieństwo warmińskie o oddawanie jej czci, obiecując swoją obecność i pomoc. Wezwanie Niepokalanej zobowiązuje wychowawców seminaryjnych i alumnów do głębokiej pobożności maryjnej, jednocześnie wzbudza w ich sercach łaskę duchowej radości i ufności w orędownictwo Matki Zbawiciela Pani Gietrzwałdzkiej.