„…aż Chrystus w was się ukształtuje”
(Gal 4,19)

Miarą dojrzałości alumna do kapłaństwa jest ukształtowanie w sobie Chrystusa poprzez formację ludzką, duchową, intelektualną, pastoralną, tak aby kapłan w świecie był wyraźną Jego ikoną.

 

Przed przystąpieniem do święceń diakonatu i prezbiteratu alumn powinien ukształtować w sobie osobowość dojrzałą, w myśl zasady, że trzeba najpierw być prawdziwym człowiekiem, następnie chrześcijaninem, a potem kapłanem. Regulamin Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” wskazuje istotę formacji ludzkiej: „Celem formacji Seminarium jest dojrzały człowiek. Wzorem człowieka jest Jezus Chrystus. Dążenie do dojrzałości ludzkiej polega na naśladowaniu Osoby Chrystusa. Seminarium pomaga na naśladowaniu Osoby Chrystusa. Seminarium pomaga alumnom w dążeniu do pełni człowieczeństwa. Formacja ludzka jest fundamentem naszej formacji”.

Istotnym elementem formacji ludzkiej jest potrzeba autentycznego i solidnego wychowania do wolności, które domaga się, by człowiek panował nad sobą, zdecydowanie zwalczał i przezwyciężał różne formy egoizmu oraz indywidualizmu, by umiał otwierać się na bliźnich, współpracując z nimi i ofiarnie im służąc. Formacja do wolności jest niezbędna ze względu na odpowiedź, jakiej należy udzielić na łaskę powołania kapłańskiego i na konieczność dochowania wierności zobowiązaniom z nim połączonym w różnych okolicznościach życia, szczególnie naznaczonych trudnościami.

Z formacji ludzkiej alumna łączy się w sposób ścisły formacja sumienia moralnego, rozumianego jako wrażliwość na wartości, dyspozycyjność wewnętrzna osoby, która ją uzdalnia do wyboru wartości i realizowania ich w życiu. Formacja sumienia związana jest również z wychowaniem alumna do wiernego, świadomego, wolnego i pełnego miłości do Chrystusa posłuszeństwa przyjętym zobowiązaniom moralnym. Kształtowanie sumienia uzdalnia do panowania nad sobą, do nabycia ducha ascezy, umartwienia i wyrzeczenia się tego, co nie jest konieczne, do poprawnego sposobu myślenia, ducha odpowiedzialnej pracy, refleksji, kontemplacji i wyciszenia.

Celem formacji ludzkiej jest ukierunkowanie kandydatów do kapłaństwa na wybór wartości, ukształtowanie w nich zdolności do nawiązywania i utrzymywania braterskich kontaktów z ludźmi w duchu chrześcijańskiej miłości, szacunku i akceptacji każdego człowieka oraz jego poglądów. Formacja ludzka stwarza warunki do nabywania umiejętności milczenia i słuchania niezbędnej w prowadzeniu dialogu. Kształtuje i rozwija wrażliwość alumnów do ofiarnej i bezinteresownej służby.

sport

Formacja ludzka wyraża się w ogólnej kulturze duchowej, ale także w kulturze fizycznej, nawet za pośrednictwem korzystania z czasu wolnego przeznaczonego na sport, rekreację i wypoczynek. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, mieszkając w pobliżu olsztyńskich lasów i jezior, aktywnie wykorzystując czas poza nauką i modlitwą. Starają się podejmować trud kształtowania swych cnót duchowych i fizycznych.

 

Sport i rekreacja mobilizują alumnów do intensywnej pracy oraz wypełniają ich seminaryjną codzienność duchem radości i braterstwa. W takim klimacie tworzy się wzajemne zaufanie, szlachetność, uczciwość, cierpliwość, zdolność wybaczania, szacunek dla ciała i wierność wspólnocie.

Sport zawsze był uważany przez Kościół nie tylko za jedną z form spędzania wolnego czasu, ale także za „szkołę cnót”, która umożliwia moralne doskonalenie człowieka. W tym duchu nauczał św. Tomasz z Akwinu: „Kultura fizyczna jest sztuką, która udoskonala ciało i duszę, pomaga w kształtowaniu charakteru człowieka, ułatwia zdobywanie sprawności. Kultura fizyczna dąży do piękna nie tylko ciała, ale i duszy”. Celem sportu staje się jak najlepsze usprawnienie naturalnego i szlachetnego ducha rywalizacji do walki z trudnościami.

 

Św. Jan Paweł II powiedział: „Kościół zawsze interesował się problematyką sportu, ponieważ nosi on w sercu to wszystko, co stanowi harmonijnym i integralnym człowieka, duszy i ciała. Uprawianie sportu ma znaczenie moralne i wychowawcze, jest miejscem cnót, szkołą  wewnętrznej równowagi, wewnętrznej kontroli”.

KONTAKT

 
ul. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn


(89) 523 89 84

seminarium@hosianum.pl

PKO BP 46 1020 3541 0000 5502 0010 9785